Home / Artikel / Ibadah / Adab Berdo’a | Cara Berdoa

Adab Berdo’a | Cara Berdoa

Adab Berdo’a

Ketika seseorang duduk untuk berdoa, sesungguhnya dia duduk di hadapan Al-Khaliq Azza wa Jalla yang pengetahuan-Nya meliputi segala sesuatu, dan yang lebih dekat kepada manusia daripada dirinya sendiri. Dia Yang Mahasuci, “mengetahui yang rahasia dan yang lebih tersembunyi” (QS.20:7). Maka manusia senantiasa penuh gentar, dan berharap doanya dikabulkan.

Oleh karena itu hendaklah dia melaksanakan adab berdoa yang telah diajarkan kepada kita oleh Rasul yang mulia SAW. Rasulullah telah menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai adab dan syarat berdoa, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal berikut:

 1. Adab dan syarat berdoa
 2. Waktu makbul (mustajab) untuk berdoa
 3. Tempat-tempat berdo’a yang makbul
 4. Sifat dan sikap orang yang dikabulkan doanya
 5. Orang-orang yang dikabulkan doanya
 6. Orang-orang yang tidak dikabulkan doanya

I. Adab dan Syarat Berdoa

1.1 Menghadapkan Wajah

Adab pertama dalam mengajukan permintaan kepada seorang yang berkuasa adalah menghadapkan wajah Anda kepada orang yang kepadanya Anda meminta dan berharap. Maka, di antara adab berdoa adalah hendaknya orang yang bersangkutan menghadapkan wajahnya ke kiblat yang telah diperintahkan Allah SWT untuk menghadap kepada-Nya. Dalam Firman Allah SWT disebutkan: “Dan darimana saja kamu keluar (datang), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah tidak sekali-kali lengah dari apa yang kamu kerjakan. Dan darimana saja kamu berangkat, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka , dan takutlah kepada-Ku. Dan agar kusempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.” (QS. 2:149-150).”

Jadi, menghadapkan wajah ke arah Masjidil Haram merupakan kewajiban dalam shalat dan disunnahkan dalam berdoa.

Membaca Hamdalah dan Pujian

Manakala seseorang meminta sesuatu kepada sesama manusia yang berkedudukan tinggi ataupun rendah, penguasa, pemimpin atau pemegang otoritas, niscaya sebelum mengajukan permintaannya dia mengucapkan suatu pujian kepada orang yang dimintainya itu. Sedangkan Allah SWT yang tiada sesuatu pun yang setara dengan-Nya, dan yang menciptakan manusia dan menjadikannya dalam bentuk yang sebaik-baiknya, memberikan kepadanya harta benda, anak-anak, dan rezeki tanpa adanya keutamaan di pihak manusia, Dia tentu lebih berhak untuk dipuji dengan puji-pujian yang baik. Allah SWT berfirman: “Maka bertasbihlah dengan meuji Tuhanmu, dan jadilah kamu diantara orang-orang yang bersujud (shalat).”(QS. 15:98).

“Dan katakanlah :’Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak.'”(QS 17:111) “…dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.” (QS 20:130) “Katakanlah:’Segala puji bagi Allah’, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.”(QS 31:25) “Dan bertawakalah kepada Allah Yang Hidup (Kekal) Yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memuji-Nya.”(Qs 25:58)

Allah SWT telah menyifati orang-orang Mukmin dengan firman-Nya: “Mereka itu adalah orang-orang yang bertobat, yang beribadah, yang memuji (Allah), yang melawat, yang ruku’ dan yang sujud, yang menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah berbuat munkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang Mukmin itu.”(QS 9:112). Mahabenarlah Allah yang Maha Agung.

Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kita agar memuji Allah, bersyukur kepada-Nya, serta memuji-muji-Nya setiap saat. Diriwayatkan dari Abdullah bin Zubair r.a. bahwa Rasulullah SAW mengucapkan pada setiap kali selesai shalat, sesudah malam: [arab] “La ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wahuwa’ala kulli syai’in qadir. La hawla wala quwwata illa billah. La ilaha illa Allah wala na’budu illa iyyah, lahunni’matu walahul fadhlu walahuts-tsna’ul hasanu, La ilaha illa Allah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun” Artinya: “Tiada Tuhan selain Allah, yang Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan, dan bagi-Nya segala puji, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan kami tidak menyembah kecuali kepada-Nya. Bagi-Nya segala nikmat dan bagi-Nya keutamaan, dan bagi-Nya pujian yang terbaik. Tidak ada Tuhan selain Allah, dengan mengikhlaskan agama bagi-Nya sekalipun orang-orang kafir benci”.

Berkata Ibnu Zubair:”Rasulullah SAW bertahlil dengan kalimat-kalimat diatas pada setiap selesai shalat fardhu.” (HR. Muslim). Diriwayatkan dari Salamah bin Al-Akwa’ r.a. “”Aku tidak pernah mendengar Rasulullah SAW mengawali doa kecuali dengan kata-kata: [arab] “Subhana rabbiyal a’la al’aliyyul wahhab “ Artinya: “Mahasuci Tuhanku yang Mahatinggi, Maha Pemberi”. (HR. Ibnu Abi Syaibah).

Diriwayatkan dari Fadhalah bin ‘Ubaid r.a. :”Rasulullah SAW mendengar seorang laki-laki berdoa dalam shalatnya tanpa mengagungkan Allah SWT dan tanpa bershalawat kepada Nabi SAW. Maka berkatalah Rasulullah SAW:” Orang ini terlalu tergesa-gesa”. Kemudian beliau memanggil laki-laki itu dan berkata kepadanya, atau kepada orang lainnya:‘Jika salah seorang diantaramu berdoa, hendaklah ia memulainya dengan memuji Tuhannya Yang Mahasuci, kemudian bershalawat kepada Nabi, setelah itu silahkan dia berdoa apa saja yang dikehendakinya.” (Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, dan dia berkata:”hadis ini hasan sahih.”).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. , dari Rasulullah SAW:”Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan Hamdalah, akan terputus.” (hadis hasan riwayat Abu Dawud dan lainnya).

Diriwayatkan dari Anas r.a.:”Rasulullah SAW telah bersabda:’Sesunguhnya Allah meridhai hamba-Nya yang memakan makanan kemudian memuji-Nya karena-Nya, atau meminum minuman dan memuji-Nya karenanya.'”(HR. Muslim)

Diriwayatkan dari Aisyah r.a.:” Pada suatu malam aku kehilangan Nabi SAW , lalu aku meraba-raba dan kutemukan beliau sedang ruku’, atau sujud, sambil mengucapkan: [arab] “Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta “ Artinya: “Mahasuci Engkau, dan dengan segala puji-Mu. Tiada Tuhan selain Engkau”.

Dan dalam sebuah riwayat disebutkan: ” Maka tanganku menyentuh bagian bawah telapak kaki beliau yang tegak, sedang beliau mengucapkan: [arab] “Allahumma inni a’udzu bi-ridhaka min sakhatikha wa bimu’afatika min ‘uqubatika, wa a’udzu bika minka, La uhshi tsana’an ‘alaika, anta kama atsnaita ‘ala nafsika”. Artinya: “Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu, dan dengan maaf-Mu dari hukuman-Mu, dan aku berlindung kepada-Mu dari-Mu. Aku tak bisa menghitung pujian bagi-Mu. Engkau adalah sebagaimana Engkau memuji diri-Mu”. (HR. Muslim).

Istighfar (Mohon Ampunan)

Diantara adab berdoa berdoa adalah, hendaknya orang yang berdoa itu memohon ampun atas dosa-dosa yang telah dilakukannya baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahuinya, baik yang diingatnya maupun yang dilupakannya, sebab bagi Allah SWT, segala sesuatu itu tersimpan di sisi-Nya di dalam Kitab yang tersimpan hingga Hari Pembalasan, dan Dia mengetahui apa yang ada di Langit dan apa yang ada di Bumi, dan apa yang ada diantara keduanya. Dia juga mengetahu apa yang kita rahasiakan dari urusan kita, dan apa yang kita nyatakan. Dia mengetahui apa yang rahasia dan tersembunyi, dan setiap jiwa mengetahui apa yang disembunyikanya, dan Dia-lah yang akan memperlihatkan kepada jiwa-jiwa kita, akal kita, serta apa yang kita kira tersembunyi, karena disisi-Nya hal itu diketahui. Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di Bumi, dan tidak (pula) di Langit.”(QS 3:5). “Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu.”(QS 2:284). “Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati.”(QS 40:19). Memohon ampun disertai dengan tobat yang benar dan niat yang ikhlas demi Allah SWT akan menyucikan jiwa dan membersihkannya dari dosa-dosa. Allah SWT telah memerintahkan kepada kita untuk beristighfar dengan firman-Nya: “Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang banyak, dan mohonlah ampun kepada Allah.”(QS 2:199). “Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepada-Nya, (Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik (terus-menerus) .”(QS 11:3). “Dan Mohonlah ampun kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(QS 73:20).

Pentingnya Do’a

Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui, lagi Maha Kuasa untuk melakukan apa saja. Akan tetapi, Allah memberikan keleluasaan kepada manusia untuk mengajukan permohonan , keinginan, dan harapan-harapannya kepada_Nya. Walaupun manusia tidak memanjatkan doa kepada-Nya, namun Allah tetap akan memberikan kepada manusia apa yang sudah menjadi bagiannya. Allah tidak membiarkan manusia berada dalam kebingungan dan kecemasan pada saat menghadapi permasalahan hidupnya di dunia ini. Manusia membutuhkan kesadaran , tempat ia mengadukan nasib; membutuhkan pijakan, tempat ia menyatakan keluh kesahnya, yaitu kepada pemegang kekuasaan yang tak terkalahkan keperkasaan-Nya, yang mengatur hidup dan kehidupan manusia dan segenap mahluk yang ada di alam ini.

Allah memang tidak memerlukan pemberitahuan dari manusia apa yang menjadi kebutuhan dan harapannya dalam kehidupan di dunia ini, sebab Allah Maha Mengetahui dan Maha Mendengar apa yang terjadi di seluruh jagad raya ini. Akan tetapi, mengapa Allah memberikan tuntunan kepada manusia untuk berdoa; dan apa pentingnya doa ini bagi kehidupan manusia dan kesehatan mental serta jasmaninya? Apakah kalau manusia tidak mau berdoa kepada Allah saat berada dalam kesulitan, penderitaan, malapetaka, atau kesenangan, maka Allah akan merasa rugi dan sedih? Jawabnya, sama sekali tidak. Keagungan dan kemuliaan Allah tidak akan bertambah karena manusia memuliakan dan mengagungkan-Nya dengan permohonan dan doa kepada-Nya. Jadi, pentingnya doa ini sebenarnya adalah untuk diri manusia dan kehidupannya sendiri, baik jasmani, rohani, maupun intelektualnya.

Apakah sebenarnya keuntungan yang diperoleh manusia dengan memanjatkan doa, mengharapkan pertolongan dan rahmat dari Allah? Pentingnya manusia memanjatnya doa bagi kehidupan adalah :

 • Manusia sangat memerlukan sandaran yang dapat memberikan kekuatan kepada dirinya pada saat dia lemah, ketika segala kekuatan di luar dirinya tidak mampu lagi menopang dan menunjang dirinya. Pada saat semacam ini tiada jalan bagi manusia untuk dapat menentramkan diri , menenangkan hati, dan menjernihkan pikirannya, selain hanya mengadukan nasib dan keadaaannya kepada Yang Mahamutlak mengatur dan menentukan jalan hidupnya. Jalan untuk mendekatkan diri kepada Yang Mahamutlak ini adalah melalui mediu doa. Jadi, doa berfungsi sebgaai sarana pengaduan manusia yang tengah tercekam oleh kemelut, kesusahan, dan penderitaan. Disini yang mempunyai kepentingan adalah manusia , bukan Allah. (Bagaimana dengan kebahagiaan, kegembiraan dan keadaan yang tentram?)
 • Doa tidak semata-mata dimaksudkan untuk memohon pertolongan kepada Allah untuk melepaskan diri dari kesulitan dan penderitaan. Doa juga dimaksudkan sebagai sarana memohon kepada Allah untuk meningkatkan kualitas diri dan kemampuannya, sehingga dapat melakukan segala tugas yang dipikulnya dengan baik dan menggembirakan dirinya. Untuk mencapai maksud semacam ini, manusia tidak mampu bersandar pada kekuatan dirinya atau bantuan sesama manusia, sebab rintangan yang dihadapinya ternyata jauh lebih besar daripada kekuatan yang dimiliki dirinya dan manusia lainnya. Dalam keadaan semacam ini manusia menyandarkan segalanya kepada rahmat dan pertolongan Allah. Bagaimana cara manusia menyandarkan hal ini kepada Allah? Caranya antara lain dengan berdoa. Disini doa bukanlah merupakan kepentingan Allah, melainkan merupakan kepentingan manusia itu sendiri agar dirinya memeproleh kemampuan dalam mengatasi problem dan meningkatkan kemampuannya untuk menyelesaikan problem yang dihadapinya.
 • Doa mutlak diperlukan oleh manusia , karena manusia tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya sekarang dan akan datang, padahal manusia selalu menginginkan keberhasilan dalam mencapai apa yang diinginkannya, sekarang dan akan datang. Untuk menagkal hal-hal yang tidak baik atau merugikan dirinya saat ini atau nanti, ia memerlukan adanya kekuasaan dan kekuatan di luar dirinya untuk menyelesaikan maslaah-masalah itu. Siapakah yang diharapkan dapat membantunya untuk menyelesaikan masalah semacam itu? Dan bagaimana cara pertolonga itu bisa didapat oleh dirinya?
 • Dalam hal ini Allah memberikan petunjuk agar manusia memanjatkan doa kepada-Nya. Dengan doa inilah Allah memberikan jalan dan pertolongan kepadanya dengan cara yang sama sekali tidak diketahui sebelumnya dan dari arah yang sama sekali tidak terduga oleh yang bersangkutan. Hal ini membuktikan bahwa doa itu merupakan sarana yang menjadi kepentingan manusia sendiri dan bukan menjadi kepentingan Allah.

Dengan uraian diatas menjadi jelaslah betapa doa itu sangat penting , bahkan mutlak penting bagi manusia dalam kehidupan sehari-harinya di dunia ini. Rasulullah SAW telah mengajarkan doa-doa untuk setiap masalah yang dihadapi manusia dalam bidang apa pun, sehingga terserah kepada yang berkepentingan untuk mempergunakannya atau tidak. Allah telah memberikan peluang kepada manusia untuk mengeluh dan mengadukan nasibnya kepada-Nya melalui sarana doa.

Jadi doa antara lain dimaksudkan agar manusia semakin mendekatkan diri kepada Allah dan mengenal-Nya sehingga tidak menjadi mahluk yang mengalami kebingungan, kekacauan, penuh kegelisahan, dan tekana batin yang tak kunjung dapat diselesaikan. Doa yang kita panjatkan kepada Allah insya Allah akan menghilangkan semua bentuk kekacauan batin, pikiran, dan perasaan kita pada saat kit atidak lagi dapat mencari jalan mengatasinya. Pada sat itulah jiwa kita hanya bisa menyandarkan diri kepada Allah, Tuhan Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui, Maha Menguasai, dan Maha Menentukan jalan kehidupan mahluk-Nya.

Dengan menyadari pentingnya doa sebagaimana diuraikan sebagiannya di atas, mudah-mudahan kita menjadi sadar akan pentingnya doa bagi setiap orang sehingga kita tidak merasa berat dan malas untuk berdoa kapan saja dan dimana saja denga hati ikhlas.

 

 

Penghayatan dan Pengamalan Al-Asma Al Husna

Nama-nama yang indah (Al Asma Al Husna) yang jumlahnya sembilan puluh sembilan itu disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadits yang shahih riwayat Imam Bukhari, Muslim dan Tarmidzi.

Inna lillaahi tis’atan watis’iina isman, man ahshooha wahafizhaha dakholal jannah

Artinya:  Sesungguhnya Allah itu mempunyai sembilan puluh sembilan nama,    barangsiapa yang menghitung dan menghafalkannya, maka dia masuk syurga.

 

Rincian dari jumlah sembilan puluh sembilan dimaksud, itulah yang diuraikan oleh Imam Tirmizi sebagai hasil penelitiannya dari Al Qur’an Al Karim dan Hadits Rasulullah SAW (bukan langsung dari Rasulullah), yang kemudian kita yakini kebenarannya. 

Jika diungkap secara keseluruhan, sifat-sifat Allah yang merupakan penjabaran dari nama-nama-Nya , jumlahnya lebih banyak lagi, karena Allah memang mempunyai sifat kesempurnaan dan bersih dari sifat kekurangan.
Di dalam hadits Rasululah SAW, banyak sekali disebutka sifat/nama, yang tidak tercantum dalam uraian Imam Tirmizi tersebut diatas.

Misalnya:

 • Asysyaafii, Yang Maha Menyembuhkan
 • Alkaafii, Yang Maha Mencukupkan/Maha Mencegah
 • Asysyadiid, Yang Maha Keras
 • Alhannaan, Yang Maha Merindukan
 • Almannaan, Yang Maha Memberi Anugerah
 • AlJamiil, Yang Maha Indah
 • Almutimmu, Yang Maha Menyempurnakan
 • Dan masih banyak lagi yang lainnya.

Maka dalam berdoa atau memohon kepada Allah, selain dengan Al Asma Al Husna yang disebut di atas, boleh juga dengan sifat-sifat Allah yang lain. Ucapkanlah nama/sifat Allah yang berhubungan dengan masalah yang hendak kita carikan jalan keluarnya.

Contoh:

Jika kita mempunyai masalah keluarga yang kacau, maka berdoalah dengan nama Allah AlWADUUD.

Yaa Waduud wuddaka ista’-tsarnaa wa-alhimnaa mawaddatan warohmah

Ya Tuhan Yang Maha Pencinta, kami hanya mementingkan cinta-Mu, dan ilhamkanlah kepada kami (dan keluarga) rasa cinta dan kasih sayang (lihat no. 48)

Jika kita terkena penyakit, atau ada saudara yang sakit, berdoalah dengan nama Allah ALBAARI’U atau ASYYAAFII:

Yaa Baari’u abri’na minasysyirki walmaradhi walfitnah.

Ya Allah yang Maha Membebaskan, bebaskanlah kami dari syirik, penyakit dan fitnah (lihat no. 13)

Atau dengan:

Yaa Syaafi isyfii marodhonaa wamarodho..

Ya Tuhan Yang Maha Menyembuhkan, sembuhkanlah sakit kami dan sakitnya si….

Jika kita mempunyai masalah barang hilang atau suami tidak pulang, berdoalah dengan AL MU’IID:

Yaa MU’IId a’id maa ghoona’annaa

Ya Tuhan Yang Maha Mengembalikan, kembalikanlah segala sesuatu yang tidak ada disamping kami.

Nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya harus kit afahami betul dan kita yakini dengan mantap. Ada dua kemungkinan dari penghayatan nama/sifat Allah tersebut untuk kita terapkan dalam diri kita.

Pertama:

Nama itu milik Allah, tetapi Allah telah memercikkan sebagiannya untuk hamba-Nya supaya dilaksanakan sebagai mengikuti titah Allah SWT, misalnya:

Allah Maha Pemurah, maka kita diperintah supaya menjadi orang bermurah hati dan bermurah rezki.

Allah Maha Adil, maka kita diperintah supaya berlaku adil.

Allah Maha Bijaksana, maka kita diperintah untuk berlaku 
bijaksana, tidak injak sini dan injak sana.

Kedua:

Nama itu milik Allah dan khusus untuk-Nya saja. Kita tidak diperkenankan untuk memakainya, misalnya:

Allah Maha Mematikan, maka kita tidak boleh membunuh sembarangan makhluk tanpa hak.

Allah Maha Keras siksanya, maka kita tidak boleh menyiksa makhluk-mahluk lain.

Allah Maha Tahu/Mengetahui yang ghaib, maka kita tidak boleh sok tahu.

Dengan menghayati dan memahami serta mengamalkan nama-nama atau sifat-sifat Allah, maka kita akan tahu benar tentang pentingnya ber Tuhan kepada Allah dan sadar akan posisi diri kita. Siapa kita ini? Untuk apa kita ini? Darimana kita ini? Mau kemana kita nanti? 

Nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya harus kita jadikan ruh dalam kehidupan, karena dalam hidup dan kehidupan ini tidak akan lepas dari pantauan dan kendali Allah SWT. Dengan selalu menyebut asma-Nya, dan mengamalkan kandungannya, kita akan meraih sukses dan memperoleh keselamatan di dunia dan akherat.

Dengan hidup selalu di bawah naungan nama-nama-Nya yang indah, dalam arti menghafal, mengingat, faham, dan berdoa dengan menyebutkan serta mengamalkan kandungannya, atau dikenal dengan M-7 yaitu:

 • Membaca
 • Menterjemahkan
 • Mengkaji
 • Meneliti
 • Menghayati
 • Memahami
 • Mengamalkan

Maka berarti kita telah memperoleh hidayah/petunjuk hidup yang sangat tinggi nilainya. Itu sebabnya, jangan sepelekan, jangan campakkan, dan jangan lalaikan zikir kepada Allah SWT. Disamping itu, berdoalah kepada Allah dengan untaian kalimat yang diabadikan di dalam Al Quran Surat Ali Imron ayat 8:

Robbanaa laa tuzigh quluubanaa ba’da idz hadaitanaa wahab lanaa min ladunka rohmatan innaka antal wahhab

Ya Allah Ya Tuhan kami! Janganlah sampai Engkau gelincirkan hati kami setelah Engkau berikan petunjuk, dan berikanlah kami dari sisi-Mu rahmat karunia, sesungguhnya Engkau adalah Maha Memberi karunia.

Ketahuliah, bahaya yang paling besar dan menakutkan di dunia ini serta amat mengerikan akibatnya di akhirat nanti adalah TERGELINCIR HATI SETELAH MENDAPAT PETUNJUK atau kufur setelah beriman.

 • Dari buya menjadi buaya
 • Dari Ajengan menjadi bajingan
 • Dari berjihad menjadi penjahat
 • Dari budiman menjadi arogan/preman
 • Dari berbakti menjadi ingkar janji
 • Dari marhamah menjadi marah-marah
 • Dari pengajar/pelajar menajdi kurang ajar

Semoga Allah SWT mengabulkan doa-doa kita, melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kita , dan kita selalu mendapat perlindungan-Nya di dunia ini dan di akherat nanti. Amin Ya Robbal Alamin.

 

Berdoa Dengan Al Asma Ul Husna

Ada beberapa adab yang perlu diperhatikan, sebelum menyampaikan permohonan atau do’a kepada Allah SWT. Mulailah dengan bacaan-bacaan kalimah thayyibah sebagai berikut:

 • Surat Al Fatihah
 • Surat Al Ikhlas
 • Surat Al Falaq
 • Surat An-Naas

Jantung Zikir yaitu bacaan:

Subhaanallaah walhamdu lillaah, walaa akbar. Walaa haula walaa quwwata illaa billaahil aliyyil azhiim.

Shalawat Nabi:

Allaahumma sholli alaa Muhammadin wa’alaa aali Muhammad.

Allaahumma lakal asmaaul husnaaa nad’uuka bihaa

Ya Allah, bagi-Mu nama-nama yang indah, kami berdo’a kepada-Mu dengannya.

 

 1. 1. Yaa Allaahu anta robbunaa laa ilaaha illaa anta

  Ya Allah, Engkau Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau

  2. Yaa Rahmaanu narjuu rohmatak

  Ya Tuhan Yang Maha Pengasih, kami mengharap kasih sayang-Mu.

  3. Yaa Rahiimu irhamnaa

  Ya Tuhan yang Maha Penyayang, kasih dan sayangilah kami.

  4. Yaa Maaliku A’thinaa min mulkika

  Ya Tuhan yang Maha Raja (mempunyai kekuasaan), berikanlah kepada kami dari kekuasaan-Mu.

  5. Yaa Qudduusu Qaddis Fithratanaa

  Ya Tuhan yang Maha Suci, sucikanlah fitrah kejadian kami

  6. Yaa salaamu sallima min aafaatid dunyaa wa’adzaabil aakhirah

  Ya Tuhan Pemberi selamat, selamatkanlah kami dari fitnah bencana dunia dan siksa di akherat.

  7. Yaa mukminu aaminaa wa-aamin ahlanaa wabaladanaa

  Ya Tuhan yang memberi keamanan, berikanlah kami keamanan, keluarga kami dan negeri kami.

  8. Ya Muhaiminu haimin auraatinaa wa-ajsaadanaa

  Ya Tuhan Yang Maha Melindungi, lindungilah cacat dan jasad kami.

  9. Yaa Aziizu Azziznaa bil’ilmi walkaroomah

  Ya Tuhan Yang Maha Mulia, muliakanlah kami dengan ilmu pengetahuan dan kemuliaan.

  10. Yaa Jabbaaru hab lanaa min jabaruutika

  Ya Tuhan Yang Maha Perkasa, berikanlah kepada kami dari keperkasaan-Mu.

  11. Yaa Mutakabbiru bifadhlika ij’alnaa kubaraa

  Ya Tuhan Yang Maha Megah, dengan anugerah-Mu jadikanlah kami orang yang megah.

  12. Yaa Khooliqu hassin kholqonaa wahassin khuluqonaa

  Ya Tuhan Yang Maha Menciptakan/Menjadikan, baguskanlah kejadian kami dan baguskanlah akhlak kami.

  13. Yaa Baari’u abri’naa minasy syirki walmaradhi walfitnati

  Ya Tuhan yang Maha Membebaskan, bebaskan kami dari syirik, penyakit, dan fitnah.

  14. Yaa Mushawwiruu shawirnaa ilaa ahsanil kholqi walhaali

  Ya Tuhan yang Maha Membentuk, bentuklah kami menjadi sebaik-baiknya makhluk dan sebaik-baik keadaan.

  15. Ya Ghoffaaru ighfir lanaa dzunuubanaa

  Ya Tuhan Yang Maha Pengampun , ampunilah dosa-dosa kami.

  16. Yaa Qohhaaru iqhar aduwwanaa ilal istislami

  Ya Tuhan Yang Maha Memaksa, paksalah musuh kami untuk tunduk/menyerah

  17. Ya Wahhaabu Hab lanaa dzurriyatan thayyibah

  Ya Tuhan Yang Maha Memberi, berikanlah kepada kami anak keturunan yang baik

  18. Ya Rozzaaqu urzuqnaa halaalan thoyyiban waasi’aa

  Ya Tuhan Yang Maha Memberi rezeki, berikanlah rezki yang halal, bergizi dan banyak

  19. Yaa Fattaahu iftah lanaa abwaabal khoiri

  Ya Tuhan yang Maha Membuka, bukakanlah buat kami semua pintu kebaikan.

  20. Yaa aliimu a’limnaa maa laa na’lam

  Ya Tuhan Yang Maha Mengetahui, beritahukanlah kepada kami apa yang kami tidak mengetahuinya.

21. Yaa Qoobidhu idzaa jaa’a ajalunaa faqbidh ruuhanaa fii husnil khotimah

Ya Tuhan Yang Maha Mencabut, jika telah sampai ajal kami, cabutlah ruh kami dalam keadaan khusnul khotimah.

22. Yaa baasithu ubsuth yadaaka alainaa bil athiyyah

Ya Tuhan Yang Maha Meluaskan, luaskan kekuasaan-Mu kepada kami dengan penuh pemberian.

23. Ya khoofidhu ihkfidh man zholamanaa

Ya Tuhan Yang Maha Menjatuhkan, jatuhkanlah orang yang menzalimi kami.

24. Ya roofi’u irfa darojaatinaa.

Ya Tuhan Yang Maha Mengangkat, angkatlah derajat kami.

25. Ya Mu’izzu aatinaa izzataka.

Ya Tuhan Yang Maha Memberi kemuliaan, limpahkanlah kemulaiaan-Mu kepada kami.

26. Yaa mudzillu dzallilman adzallanaa

Ya Tuhan Yang Maha Menghinakan, hinakanlah orang yang menghina kami.

27. Yaa samii’u isma syakwatanaa

Ya Tuhan Yang Maha Mendengar. dengarkanlah pengaduan kami.

28. Yaa bashiiru abshir hasanaatinaa

Ya Tuhan Yang Maha Melihat, lihatlah semua amal kebaikan kami.

29. Yaa hakamu uhkum manhasada alainaa wa ghosysyanaa

Ya Tuhan Yang Maha Menetapkan hukum, hukumlah orang-orang yang dengki dan curang kepada kami.

30. Yaa adlu i’dil man rahimanaa

Ya Tuhan Yang Maha Menetapkan keadilan, berikan keadilan kepada orang yang sayang kepada kami.

31. Yaa khobiiru ihyinaa hayaatal khubaroo

Ya Tuhan Yang Maha Waspada, jadikanlah hidup kami seperti kehidupan orang-orang yang selalu waspada (ahli peneliti).

32. Yaa haliimu bilhilmi zayyinnaa

Ya Tuhan Yang Mahilah dosa kami dan keteledoran kami.

36. Ya syakuruu a’innaa ‘alaa syukrika

Ya Tuhan Yang Maha Menerima syukur, berikanlah kami kemampuan untuk selalu bersyukur kepada-Mu. 

37. Ya aliyyu uluwwaka nastaghiitsu

Ya Tuhan Yang Maha Tinggi, kami mengharap ketinggian dari-Mu

38. Yaa kabiiru ij’alnaa kubarooa

Ya Tuhan Yang Maha Besar, jadikanlah kami orang yang besar.

39. Yaa hafiizhuu ihfazhnaa min fitnatid dunya wasuuihaa

Ya Allah Yang Maha memelihara, peliharalah kami dari fitnah dunia dan kejahatannya

40. Yaa muqiitu a’thinaa quwwataka laa haula walaa quwaata illabika

Ya Allah Tuhan Yang Maha Memberi kekuatan, berikanlah kami kekuatan, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Engkau.

41. Yaa Hasiibu haasibnaa hisaaban yasiiroo

Ya Tuhan Yang Maha Menghisab, hisablah kami nanti dengan hisaban yang ringan.

42. Yaa jaliilu ahyinaa hayaatal ajillaal.

Ya Tuhan Yang Maha Luhur, hidupkanlah kami seperti orang-orang yang mempunyai keluhuran

43. Ya kariimu akrimnaa bittaqwaa

Ya Tuhan Yang Maha Mulia, muliakanlah kami dengan ketaqwaan

44. Ya roqiibu ahyinna tahta riqoobatik

Ya Tuhan Yang Maha Mengamati geark-gerik, hidupkanlah kami selalu dalam pengamatan-Mu

45. Ya mujiibu ajib da’watanaa waqdhi hawaaijanaa

Ya Tuhan Yang Maha Mengabulkan, kabulkanlah do’a dan ajakan kami, luluskanlah semua keperluan kami

46. Yaa waasi’u urzuqnaa rizqon waasi’aa wawassi shuduuronaa

Ya Tuhan Yang Maha Meluaskan, berikanlah kami rizki yang luas dan luaskanlah dada kami.

47. Yaa hakiimu ahyinaa hayaatal hukamaai

Ya Tuhan Yang Maha Bijaksana, hidupkanlah kami sebagaimana kehidupan orang-orang yang bijaksana.

48. Yaa waduudu wuddaka ista’tsarnaa wa alhimma mawaddatan warohmah

Ya Tuhan Yang Maha Mencintai, hanya cintamu kami mementingkan, dan ilhamkanlah kepada kami rasa cinta dan kasih sayang.

49. Ya majiidu a’thinaa majdaka

Ya Tuhan Yang Maha Mulia, berikanlah kepada kami kemuliaan-Mu

50. Yaa baa’itsu ib’atsnaa ma’asysyuhadaai washshoolihiin

Ya Tuhan Yang maha Membangkitkan, bangkitkanlah kami bersama orang-orang yang syahid dan orang yang shaleh.

51. Yaa Syaahiidu isyhad bi annaa muslimuun

Ya Tuhan Yang Maha Menyaksikan, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada-Mu (Muslimin)

52. Yaa Haqqu dullanaa haqqon wa’thi kulla dzii haqqin haqqoo

Ya Allah Tuhan Yang Maha Haq, tunjukilah kami kepada yang haq dan berikanlah hak pada setiap orang yang mempunyai haq

53. Yaa wakiilu alaika tawakkalnaa

Ya Tuhan Yang Maha Memelihara penyerahan, kepada-Mu kami serahkan urusan kami

54. Yaa Qowiyyu biquwwatika fanshurnaa

Ya Tuhan Yang Maha Kuat, dengan kekuatan-Mu tolonglah kami.

55. Yaa matiinu umtun imaananaa watsabbit aqdaamanaa

Ya Tuhan Yang Maha Kokoh, kokohkanlah iman kami dan mantapkan pendirian kami.

56. Yaa Waliyyu ahyinaa hayaatal auliyaa

Ya Tuhan Yang Maha Melindungi, hidupkanlah kami seperti hamba-hamba-Mu yang mendapat perlindungan (para wali)

57. Yaa haniidu urzuqnaa isyatan hamiidah

Ya Tuhan Yang Maha Terpuji, limpahkan kepada kami kehidupan yang terpuji.

58. Yaa muhshii ahshinaamin zumrotil muwahhidiin

Ya Tuhan Yang Maha Menghitung, hitunglah kami termasuk orang-orang yang meng-Esakan Engkau

59. Yaa mubdi’u bismika ibtada’naa

Ya Tuhan Yang Maha Memulai, dengan nama-Mu kami memulai.

60. Yaa mu’iidu a’id maa ghooba annaa

Ya Tuhan Yang Maha Mengembalikan, kembalikanlah semua yang hilang dari kami.

61. Yaa muhyii laka nuhyii fahayyina bissalaam

Ya Tuhan Yang Maha Menghidupkan, karena Engkau kami hidup, hidupkanlah kami dengan penuh keselamatan

62. Yaa mumiitu amitna alaa diinil Islaam

Ya Tuhan Yang Maha Mematikan, matikanlah kami tetap dalam keadaan Islam

63. Yaa Hayyu ahyi wanammi sa’yanaa wasyarikatana waziro’atana..

Ya Tuhan Yang Maha Hidup , hidupkanlah dan kembangkanlah usaha kami, perusahaan kami dan tanaman kami

64. Ya Qoyyuumu aqimnaa bil istiqoomah

Ya Tuhan Yang Maha Tegak, tegakkanlah kami dengan konsisten

65. Yaa waajidu aujid maadhoo’a annaa

Ya Tuhan Yang Maha Mewujudkan / Menemukan, ketemukanlah semua yang hilang dari kami.

66. Yaa maajidu aatinaa majdaka

Ya Tuhan Yang Maha Mulia, berikanlah kepada kami kemuliaan-Mu

67. Yaa waahidu wahhid tafarruqonaa wajma’syamlanaa

Ya Tuhan Yang Maha Esa/Menyatukan, persatukanlah perpecahan kami dan kumpulkanlah keberantakan kami.

68. Yaa shomadu ilaika shomadnaa

Ya Tuhan yang tergantung kepada-Nya segala sesuatu, hanya kepada-Mu kami bergantung.

69. Yaa qodiiru biqudrotika anjib min zhahrina zhurriyyatan thoyyibah

Ya Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan kekuasaan-Mu lahirkanlah dari tulnag pungung kami anak keturunan yang baik.

70. Yaa muqtadiru iqtadirlana zaujan wakhoiron kullahu

Ya Tuhan Yang Maha Menentukan, tentukanlah untuk kami istri dan semua kebaikannya.

71. Ya mukoddimu qoddim hawaaijanaa fiddun-ya wal aakhiroh

Ya Tuhan Yang Maha Mendahulukan, dahulukan keperluan kami di dunia dan di akherat.

72. Yaa muakhkhiru akhkhirhayaatana bishusnil khootimah.

Ya Tuhan Yang Maha Mengakhirkan, akhirkanlah hidup kami dengan 
husnul khotimah.

73. Yaa awwalu adkhilnal jannta ma’al awwalin

Ya Tuhan Yang Maha Pertama, masukkanlah kami ke dalam syurga bersama orang-orang yang pertama masuk syurga

74. Yaa aakhiru ij’al aakhiro ‘umrinaa khoirohu.

Ya Tuhan Yang Maha Akhir, jadikanlah kebaikan pada akhir umur kami.

75. Ya zhoohiru azhhiril haqqo ‘alainaa warzuqnattibaa’ah

Ya Tuhan Yang Maha Nyata, tampakkanlah kepada kebenaran , berikan kami kesanggupan untuk mengikutinya.

76. Yaa baathinu abthin ‘uyuubanaa wastur ‘aurootinaa.

Ya Tuhan Yang Maha Menyembunyikan, sembunyikanlah cacat kami dan tutuplah rahasia kami.

77. Yaa waali anta waali amrinaa faasri’ nushrotaka lanaa

Ya Tuhan Yang Maha Menguasai, Engkau adalah Penguasa urusan kami, maka segerakanlah pertolongan-Mu kepada kami.

78. Yaa muta’aali a’li kalimataka wakhdzul man khodzalanaa

Ya Tuhan Yang Maha Terpelihara dari semua kekurangan (Maha Luhur), luhurkan/peliharalah kalimat-Mu dan hinakan orang yang merendahkan kami.

79. Yaa barru ashib barroka alainaa waahyinaa ma’al barorotil kiroom.

Ya Tuhan Yang Maha Dermawan, limpahkan kedermawanan-Mu kepada kami dan hidupkanlah kami bersama orang-orang yang dermawan lagi mulia.

80. Yaa tawwaabu taqobbal taubatanaa wataqobbal ma’dzi-rotanaa

Ya Tuhan Yang Maha Menerima taubat, terimalah taubat kami dan uzur kami.

81. Yaa afuwwu fa’fu annaa khothooyaanaa

Ya Tuhan Yang Maha Memaafkan , maafkanlah semua kesalahan kami

82. Ya rouufu anzil alainaa ro’fataka

Ya Tuhan Yang Maha Pengasih, turunkanlah kepada kami kasih/kelembutan-Mu

83. Yaa Maalikal mulki aati mulkaka man tasyaa-u minnaa

Ya Tuhan Yang Memiliki Kerajaan/Kekuasaan, berikan 
kerajaan/kekuasaan-Mu kepada siapa yang Engkau kehendaki dari kami.

84. Yaa Muntaqimu laa tantaqim ‘alaina bidzunuubinaa

Ya Tuhan Yang Maha Menyiksa, janganlah kami disiksa lantaran dosa-dosa kami.

85. Yaa dzal jalaali wal ikroom akrimnaa bil ijlaali wattaqwaa

Ya Tuhan Yang Mempunyai Keagungan dan Kemuliaan, muliakanlah kami dengan keagungan dan ketaqwaan.

86. Yaa Muqsithu tsabbit lanaa qisthon wazil ‘anna zhulman

Ya Tuhan Yang Maha Mengadili, tetapkanlah kepada kami keadilan dan hilangkan dari kami kezaliman.

87. Yrikanlah kami kekayaan.

90. Yaa Maani’u imna’ daairotas suu-i taduuru ‘alainaa.

Ya Tuhan Yang Maha Menolak, tolaklah putaran kejahatan yang mengancam kami.

91. Yaa Dhoorru la tushib dhorroka wadhorro man yadhurru ‘alainaa

Ya Tuhan Yang Maha Memberi Bahaya, jangan timpakan kepada kami bahaya-Mu dan bahaya orang yang akan membahayakan kami.

92. Yaa Naafi’u infa’ lanaa maa ‘allamtanaa wamaa rozaqtanaa

Ya Tuhan Yang Maha Membri Manfaat, berikan kemanfaatan atas apa  yang telah Engkau ajarkan kepada kami dan kemanfaatan rizki yang Engkau berikan kepada kami.

93. Yaa Nuuru nawwir quluubanaa bihidaayatika

Ya Tuhan Yang Maha Bercahaya, sinarilah kami dengan petunjukmu.

94. Yaa Haadii ihdinash shirothol mustaqim.

Ya Tuhan Yang Maha Memberi Petunjuk, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus.

95. Yaa Badii’u ibda’ lanaa hayatan badii’ah

Ya Tuhan Yang Maha Pencipta Keindahan, ciptakanlah kepada kami kehidupan yang indah.

96. Yaa Baaqii abqi ni’matakal latii an’amta ‘alainaa.

Ya Tuhan Yang Maha Kekal, kekalkanlah nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami.

97. Yaa Waaritsu ij’alnaa min waratsati jannatin na’iim.

Ya Tuhan Yang Maha Pewaris, jadikanlah kami orang yang akan mewarisi syurga kenikmatan.

98. Yaa Rasyiidu alhimna rusydaka waahyinaa raasyidiin.

Ya Tuhan Yang Maha Cendekiawan, limpahkanlah kecendekiawaan-Mu dan hidupkanlah kami sebagai orang-orang cendekia.

99. Yaa Shabuuru ij’alnaa shaabiriina

Ya Tuhan Yang Maha Penyabar, jadikanlah kami orang-orang yang selalu bersabar.

About Moch Wahib Dariyadi

Saya adalah Bloger asal Malang yang menyukai kegiatan yang berhubungan dengan perkembangan IT, Design dan juga Pendidikan. Berupaya untuk selalu menebarkan kebermanfaatan bagi sesama.

Check Also

Fiqih Zakat – Artikel Tentang Zakat Fitrah

1. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUMNYA. Zakat fitrah atau dikenal dengan sebutan zakat badan, zakat ru’us ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *